Skip to main content

Tuần 1

 • Giới thiệu khoá học, máy tính, chương trình, suy nghĩ như lập trình viên
 • Mã (code), chương trình, tập chỉ lệnh, lỗi chương trình, khả năng của máy tính
 • Kiến trúc phần cứng, ngôn ngữ máy, mã nguồn
 • Lịch sử Python, lỗi cú pháp
 • Nói chuyện với Python, trình biên dịch, biến, từ dành riêng, câu lệnh
 • Mã tuần tự, mã điều kiện, vòng lặp
 • Tìm số lớn nhất

 

Tuần 2

 • Hằng số, biến số, câu lệnh gán, quy ước đặt tên biến
 • Từ dành riêng, biểu thức số học và phép gán, toán tử
 • Độ ưu tiên của các toán tử, chia số nguyên, chia số thực, nối chuỗi ký tự
 • Trace back, kiểu dữ liệu, chuyển đổi kiểu dữ liệu
 • Lấy dữ liệu từ người dùng, tạo chương trình đầu tiên, các ghi chú, toán tử xử lý chuỗi
 • Chọn tên biến một cách khôn ngoan

 

Tuần 3

 • Thực thi có điều kiện, toán tử điều kiện
 • Cú pháp lùi đầu dòng
 • Lệnh if nhiều chiều
 • Try và except, thử thách nhỏ về lập trình

 

Tuần 4

 • Harry Potter với trường Michigan và Dr. Chuck
 • Hàm (function), hàm dựng sẵn
 • Lưu trữ và sử dụng lại, hàm tự định nghĩa, truyền tham số
 • Giá trị trả về, trả về dựa trên tham số, thứ tự tham số

 

Tuần 5

 • Làm việc lặp đi lặp lại, biến vòng lặp, điều kiện dừng, vòng lặp vô hạn
 • Lệnh break, continue
 • Vòng lặp hữu hạn
 • Các cấu trúc vòng lặp, vòng lặp thông minh, tìm số lớn nhất bằng vòng lặp
 • Đếm số lượng bằng vòng lặp

 

Tuần 6

 • Biểu diễn, ghép nối chuỗi, chuyển kiểu dữ liệu, toán tử chỉ mục
 • Lấy độ dài chuỗi, duyệt qua các ký tự
 • Trích chuỗi con, cộng chuỗi, tra cứu, so sánh, các hàm có sẵn
 • Thay thế, bỏ khoảng trắng, tìm ở đầu, phân tích địa chỉ email